Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zadania Straży Miejskiej

 

 

Zgodnie z Art. 11 Ustawy z dnia 29.08.1997r o strażach gminnych

(Dz.U.97.123.779) do zadań Straży Miejskiej należy:

 

 

1) Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2) Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

2a) Kontrola  publicznego transportu zbiorowego w zakresie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

3) Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie:

a) ratowania życia i zdrowia obywateli,
b) pomocy w usuwaniu awarii technicznych,
c) skutków klęsk żywiołowych,
d) innych miejscowych zagrożeń.

4) Zabezpieczenie miejsca:

a) przestępstwa,
b) katastrofy,
c) innego podobnego zdarzenia,
d) miejsc zagrożonych takim zdarzeniem.

5) Ochrona obiektów komunalnych;

6) Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania , jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do:

a) zgorszenia w miejscu publicznym,
b) znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób.

8) Informowanie społeczności lokalnej o:

a) stanie i rodzajach zagrożeń,
b) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, oraz zjawiskom kryminogennym,
c) współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

9) Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.