Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 

Uprawnienia Straży Miejskiej

  

Zgodnie z Art. 12 Ustawy z dnia 29.08.1997r o strażach gminnych

(Dz.U.97.123.779) funkcjonariusz Straży Miejskiej wykonując zadania ma prawo do:

  

1) udzielania pouczeń;

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;

4) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby

5) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

6) dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu rejonowego, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

7) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym;

8) wydawania poleceń;

9) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

10) zwracania się w nagłych wypadkach do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz do organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

w związku z art. 11 pkt 2 tejże ustawy:

11) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.