Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

 • Uchwała NR XIV/75/07 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;

 • Uchwała NR XXI/144/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Wykaz aktów prawnych regulujących działanie Straży Miejskiej

 • Ustawa z 1997.08.29 o Strażach gminnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779).

 • Ustawa z 2008.11.21 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458);

 • Ustawa z 2009.05.22 o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2009 nr 97 poz. 803);

 • Rozporządzenie z 2009.12.21 odnośnie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży (Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1773);

 • Rozporządzenie z 2009.12.18 odnośnie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722);

 • Rozporządzenie z 2009.12.17 o szkoleniach podstawowych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1731);

 • Rozporządzenie z 2009.12.15 odnośnie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U 2009 nr 220 poz. 1719);

 • Rozporządzenie z 2009.11.12 odnośnie zakresu i sposobie prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży (Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1520);

 • Rozporządzenie z 2008.07.18 odnośnie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841);

 • Rozporządzenie z 2004.09.01 odnośnie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostkach uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2105);

 • Rozporządzenie z 2004.09.14 odnośnie szczegółowych warunków, trybach i sposobach postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2185);

 • Rozporządzenie z 2004.08.20 odnośnie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) (Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1999);

 • Rozporządzenie z 2003.11.17 odnośnie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026);

 • Rozporządzenie z 2003.04.01 odnośnie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 611);

 • Rozporządzenie z 1998.12.18 określające szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108);

 • Rozporządzenie z 1998.07.28 odnośnie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713);

Wybrane akty prawne będące pomocne w realizacji zadań oraz określające zakres kompetencji Straży Miejskiej

· Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114)

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 9 listopada 1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

· Przepisy wprowadzające Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz 198)

· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz 1243 i Nr 203, poz. 1351)

· Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145)

· Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w zakresie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz 1368)

· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr. 25, poz. 202, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr. 167, poz, 1399, z póżn. zm.)

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664)

· Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)

· Ustawa z dnia 5 stycznia 20011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

· Uchwała nr XXXIX/304/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie