Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 

ZARZĄDZENIE Nr 33/10

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO


z dnia 30 marca 2010 r.


w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) nadaje się:REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, zwany dalej regulaminem, określa jej organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krosno Odrzańskie;

  2. burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Krosna Odrzańskiego;

  3. straży - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Krośnie Odrzańskim;

  4. komendancie - należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;

  5. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.)


§ 3. 1. Straż jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności administracyjno - porządkowych na terenie gminy w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, określonych w ustawach i aktach prawa miejscowego.

2. Straż używa nagłówkowej pieczęci prostokątnej o treści:

Urząd Miasta

Straż Miejska

ul. Parkowa 1

66 – 600 Krosno Odrzańskie


§ 4. 1. Realizując swoje zadania straż działa samodzielnie w granicach posiadanych uprawnień, wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Straż współpracuje w szczególności z Policją, służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami i ochrony zabytków.§ 5. 1. Nadzór nad działalnością straży sprawuje burmistrz.

2. Nadzór nad działalnością straży w zakresie:

1) wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy ;

2) użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego;

3) ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - sprawuje Wojewoda Lubuski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. działającego w jego imieniu.


Rozdział 2 

Organizacja straży

§ 6. 1. Straż działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim na prawach Wydziału pod nazwą " Straż Miejska ".

2. W skład straży wchodzą:

1) komendant;

2) strażnicy;

3) referenci.

3. Strażą kieruje komendant.

4. Przełożonym komendanta jest burmistrz.

5. Komendant jest bezpośrednim przełożonym wszystkich strażników.

6. Przełożonymi strażników Straży Miejskiej są ponadto:

1) wyznaczony strażnik zastępujący komendanta w przypadku jego nieobecności ;

2) dowódca patrolu w stosunku do pozostałych strażników wchodzących w skład patrolu.

7. Schemat organizacyjny straży zawiera załącznik do regulaminu.


§ 7. Ilość etatów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania straży określa burmistrz.


§ 8. Do obowiązków komendanta należy w szczególności :

1) w zakresie bieżącego kierowania strażą:

a) planowanie, organizowanie i kierowanie działaniami w sytuacjach szczególnego zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy,

b) koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą podległych strażników i pracowników,

c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań służbowych,

d) ustalanie zasad i wytycznych do sporządzenia planów i programów działania,

e) organizowanie i utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z podmiotami współdziałającymi ze strażą (zwłaszcza z policją) w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

f) zapewnienie racjonalnego wykorzystania środków wyposażenia służbowego, w tym nadzór nad właściwą eksploatacją pojazdu służbowego,

g) organizowanie szkoleń doskonalących i stosownych instruktaży, jak również nadzór nad ich przebiegiem,

h) nadzór nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.,

i) dokonywanie bieżącej analizy stanu zagrożenia porządku publicznego na terenie gminy i dostosowywanie do niego pracy straży;

2) w zakresie prewencji:

a) analizowanie meldunków i raportów z pracy podległych strażników o rodzaju i miejscach występowania naruszeń przepisów porządkowych i lokalizowanie zagrożeń,

b) wykorzystywanie do takich analiz sygnałów i informacji pochodzących z lokalnych mediów,

c) opracowywanie skutecznych metod i środków przeciwdziałania wymienionym zagrożeniom,

d) opracowywanie i wdrażanie przyjętych programów prewencyjnych,

e) współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i instytucjami społecznymi w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym;

3) w zakresie przedsięwzięć administracyjno - biurowych i szkoleniowych:

a) bieżący nadzór nad poprawnością i zasadnością sporządzanych wniosków o ukaranie do wydziału II karnego Sądu Rejonowego,

b) nadzorowanie prawidłowości prowadzonych postępowań mandatowych i systemu ich rozliczeń,

c) przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem straży i jej pracowników oraz ich rzetelne załatwianie,

d) opracowywanie planów wewnętrznych szkoleń, organizowanie oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich przebiegiem,

e) sporządzanie stosownych sprawozdań dotyczących funkcjonowania straży i rezultatów prowadzonych działań,

f) projektowanie, opracowywanie i wykonywanie wewnętrznych aktów normatywnych,

g) nadzór nad realizacją planów urlopowych,

h) przedkładanie burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej rocznego sprawozdania z działalności straży.


§ 9.1. Strażnicy pełnią służbę w systemie trzyzmianowym w wymiarze 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 4 – miesięcznym okresie rozliczeniowym.

2. Rozkład czasu pracy ustala burmistrz.

§ 10. Szczegółowy zakres czynności strażników określa stanowiskowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.


§ 11. 1. W straży obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności.

2. Każdy pracownik podporządkowany jest bezpośrednio komendantowi, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za ich realizację.

3. Każdy pracownik odpowiada za całość powierzonych mu zadań.Rozdział 3

Zadania i środki działania


§ 12. Do zadań straży poza określonymi ustawą o strażach gminnych należy w szczególności:

1) patrolowanie zagrożonych rejonów miasta i wsi;

2) podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych;

3) kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających

z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących:

a) porządku i czystości na terenie gminy,

b) wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów, gospodarzy i właścicieli lokali pod względem utrzymywania czystości i porządku,

c) porządku i estetyki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

d) oznakowania i oświetlenia ulic oraz posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, jak również estetyki miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów i ogłoszeń, funkcjonowania reklamy zewnętrznej itp.,

e) porządku i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach,

f) prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowisku,

g) ochrony środowiska,

h) ochrony przeciwpożarowej;

4) udział w zabezpieczaniu miejsc przestępstw, katastrof lub innych miejsc zagrożonych podobnym zdarzeniem (awarie) przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów;

5) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego;

6) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;

7) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref zamieszkania na terenie miasta oraz ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych;

8) bezpośrednie zabezpieczenie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, w tym uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne;

9) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych;

10) legitymowanie osób;

11) dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osób;

12) udział w czynnościach związanych z obsługą fotoradaru;

13) ściganie wykroczeń poprzez:

a) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,

b) przeprowadzanie czynności wyjaśniających,

c) sporządzanie do wydziału II karnego Sądu Rejonowego wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji;

15) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczania wód;

16) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;

17) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu:

a) sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,

b) promocji i reklamy napojów alkoholowych,

c) spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi;

18) podejmowanie interwencji wobec osób niepełnoletnich spożywających alkohol wbrew zakazowi, palących papierosy, w tym między innymi zawiadomienie rodziców lub opiekunów;

19) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów używania wizerunku herbu gminy;

20) w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami ;

21) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych ;

22) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy przez organy gminy.


§ 13. Straż jest zobowiązana m.in. do:

1) informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno - kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń;

2) zawiadomienia organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do straży;

3) powiadomienia pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej;

4) zawiadomienia właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia, bądź mienia;

5) informowania właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym.


 

 

Rozdział 4

Zasady umundurowania

§ 14. 1. Umundurowanie, legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne strażników określają odrębne przepisy.

2. W czasie wykonywania obowiązków służbowych strażnicy zobowiązani są do noszenia umundurowania służbowego, legitymacji służbowej, znaku identyfikacyjnego oraz emblematu gminy.

3. Czas użytkowania poszczególnych sortów mundurowych ustala burmistrz na wniosek komendanta.


Rozdział 5 

Postanowienia końcowe

§ 15. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz postanowienia wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.


§ 16. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi.


§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.