Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obowiązki Strażnika Miejskiego

 

Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych

(Dz.U.97.123.779) do obowiązków strażnika należy:

 

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

Podczas wykonywania czynności służbowych zgodnie z Art. 21 i 22 Ustawy z

dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych (Dz.U.97.123.779) strażnik jest obowiązany:

    

1) nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy,

2) przy wykonywaniu powierzonych zadań przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.